94AB,找到 670416 条结果,当前1 - 10,用时0.2370136 秒

的意思[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1850. 。泛指人体脏腑经络气血输注出入的部位[参考资料] 李经纬等主编.中医大词典——2版[M].北京:人民卫生出版社,2004:1850. 。

分类:医学百科 > 穴 2016-01-20

针灸经络

目录: 经络循行总图(彩色) 十四经穴总图(正前) 十四经穴总图(背面) 十四经穴总图(侧面) 十四经脉分布示意图(正前)

分类:医源资料库 > 医源书店 > 中医 > 2006-08-08

针灸经络

目录: 经络循行总图(彩色) 十四经穴总图(正前) 十四经穴总图(背面) 十四经穴总图(侧面) 十四经脉分布示意图(正前)

分类:医源资料库 > 医源书店 > 医学图谱 > 2006-08-04

经络模型

3 中枢神经联系 人脑中枢神经元之间有着广泛的联系,我们可以用针灸说明。在正常人中刺激人体上某一点A(位点),A点刺激传入神经中枢,后通过中枢神经元的联系再返回到人体的反应点B,有时是多点如C点、D点、E点等,其中还有原

分类:医源资料库 > 在线期刊 > 中华现代中医学杂志 > 2006年第2卷第8期 > 2007-04-26

经络

概述 经络:1.经脉和络脉的总称;2.五输穴中的经和络穴。[参考资料] 高忻洙,胡玲主编.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社,2010:484. 经脉和络脉的总称·经络 经络是指经脉和络脉的总称[参考资料] 高忻

分类:医学百科 > 经络 2015-11-27

白喉针经络

颊车。在耳下八分。属足阳阴胃。 少商穴。第一手指内甲角。属手太阴肺经。 商阳穴。第二手指外甲角。属手阳有大肠经。 中冲穴。第三手指中甲角。属手厥阳心包络经。 关冲穴。第四手指内甲角。属手少阳三焦经。 少冲穴。第五手指内甲角。属手

分类:中医古籍 > 《白喉全生集》 2004-04-10

经络统序

于药者,不知其几许人矣。方书云∶“不明十二 经络,开口动手便错。”诚确论也。世之庸医,辄曰吾大方脉也,非针灸科,何必识。曾不思先知经络,后能定穴,穴 可不识,经络亦可不知乎?此其所以为庸也。今所汇之书,经络最晰。穴不混淆,使学人因穴以寻

分类:中医古籍 > 《经络汇编》 2004-04-10

经络

灵枢·脉》篇曰:肺手太阴之脉,起于中焦【手之三阴。从脏走手,故手太阴肺脉起于中焦,当胃之中脘也。十二经者,营也,故曰营行脉中。首言肺者,肺朝百脉也,循序相传,尽于肝经,终而复始,又传于肺,是为一周】,下大肠【肺与大肠为表里

分类:医源资料库 > 医源图书馆 > 中医古籍 > 内经知要 > 2008-05-15

经络诊断

经络诊断是以经络腧穴学说为理论基础,以位病理性反应的各种表现形式为指标,进行疾病证候辨别的诊断方法[参考资料] 中医药学名词审定委员会. 中医药基本名词(2004)[M].北京:科学出版社,2005.。经络诊断根据中医经络学说,通过检查

分类:医学百科 > 经络诊断 2016-03-16

经络统序

于药者,不知其几许人矣。方书云∶“不明十二 经络,开口动手便错。”诚确论也。世之庸医,辄曰吾大方脉也,非针灸科,何必识。曾不思先知经络,后能定穴,穴 可不识,经络亦可不知乎?此其所以为庸也。今所汇之书,经络最晰。穴不混淆,使学人因穴以寻

分类:中医古籍 > 《经络汇编》 2004-04-10